به پورتال سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی شفا خوش آمدید !

با ورود به این پورتال می توانید از ارائه خدمات الکترونیکی بیمارستان برای بیماران ، پزشکان ، مدیران واحدها و مدیران ارشد بهره ببرید.


برخی از این خدمات :

  • ارائه نوبت درمانگاه برای بیماران
  • ارائه نتایج خدمات بیمار از جمله جواب آزمایشات
  • دسترسی پزشکان به پرونده بیماران
  • نمایش وضعیت بخشها و تختهای بیمارستان
  • گزارشات مدبریتی از وضعیت بیمارستان